ေတာင္ငူသား

..... စိမ္းလန္းပါေစ ကမာၻေျမ ... ျငိမ္းခ်မ္းပါေစ ကမာၻေျမ .....

Tuesday, March 11, 2008

စြယ္ေတာ္နန္းရဲ့ ေမာ္ကြန္း


၁၉၂၄
ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၏ ႒ာနခြဲတစ္ခုအျဖစ္ စတင္ဖြင့္လွစ္
၁၉၂၇
ဘီအိုစီသတၱဳတူးေဖာ္ေရးႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာေကာလိပ္အတြင္းသို႔ ေျပာင္းေရႊ႔ဖြင့္လွစ္
၁၉၄၆
ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၏ အင္ဂ်င္နီယာမဟာ႒ာနအျဖစ္ အဆင့္ျမွင့္ဖြင့္လွစ္
၁၉၆၁
ဗမာ့စက္မွဳတကၠသိုလ္ (BIT) အျဖစ္သို႔ တိုးျမွင့္ (ၾကိဳ႔ကုန္း၊ အင္းစိ္န္ ေက်ာင္းဝင္းေနရာတြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္)
၁၉၆၄
ရန္ကုန္စက္မွဳတကၠသိုလ္ (RIT) အျဖစ္ အမည္ေျပာင္းလဲ
(RUလက္ေအာက္မွ ခြဲထြက္ကာ ဘြဲ႔ဒီဂရီအပ္ႏွင္းေသာ သီးျခားတကၠသိုလ္အျဖစ္ရပ္တည္)
၁၉၉၀
ရန္ကုန္စက္မွဳတကၠသိုလ္ (Rangoon Institute of Technology, RIT) မွ
ရန္ကုန္စက္မွဳတကၠသိုလ္ (Yangon Institute of Technology, YIT) အမည္သို႔ေျပာင္းလဲ
၁၉၉၁
မႏၱေလးစက္မွဳတကၠသိုလ္ (Mandalay Institute of Technology, MIT) ကိုစတင္ဖြင့္လွစ္
၁၉၉၇
ျပည္စက္မွဳတကၠသိုလ္ (Pyay Institute of Technology, PIT) ကိုစတင္ဖြင့္လွစ္
၁၉၉၈
ပညာေရးဝန္ၾကီး႒ာနေအာက္မွ သိပၸံႏွင့္နည္းပညာဝန္ၾကီး႒ာနေအာက္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႔ျပီး
ရန္ကုန္နည္းပညာတကၠသိုလ္ (Yangon Technological University, YTU)၊
မႏၱေလးနည္းပညာတကၠသိုလ္ (Mandalay Technological University, MTU) ႏွင့္
ျပည္နည္းပညာတကၠသိုလ္ (Pyay Technological University, PTU)
အမည္မ်ားသို႔ အသီးသီးေျပာင္းလဲေခၚေဝၚ

မွတ္ခ်က္။ ။

အထက္တန္း(၁၉၉၅)ေအာင္ Batch မ်ားမွာ ပထမႏွစ္ကို YIT ႏွင့္ MITတြင္လည္းေကာင္း၊ ဒုတိယႏွစ္ကို မိမိတို႔ေဒသတြင္းရွိ စက္မွဳလက္မွဳသိပၸံ (GTI) ေက်ာင္းမ်ားတြင္ လည္းေကာင္း တက္ေရာက္ရျပီး တတိယႏွစ္မွေနာက္ဆံုးႏွစ္ထိကို YTU, MTU, PTU တို႔တြင္ ဆက္လက္တက္ေရာက္။

အထက္တန္း(၁၉၉၆၊ ၉၇၊ ၉၈)ေအာင္ Batch မ်ားမွာ ပထမႏွစ္ႏွင့္ ဒုတိယႏွစ္ ႏွစ္ႏွစ္ကို မိမိတို႔ေဒသတြင္းရွိ စက္မွဳလက္မွဳသိပၸံ (GTI) ေက်ာင္းမ်ားတြင္ တက္ေရာက္ရျပီး တတိယႏွစ္မွေနာက္ဆံုးႏွစ္ထိကို YTU, MTU, PTU တို႔တြင္ ဆက္လက္တက္ေရာက္။


ref: ဆရာပူေဇာ္ပြဲ (ရန္ကုန္၊ ၂၀၀၄) အမွတ္တရစာအုပ္ငယ္
http://www.rit-alumni.info/
http://en.wikipedia.org/wiki/Yangon_Technological_University

1 comments:

:d hin..so many names yet..stil no improvements on University facilities and upgrading.. :(
 

Popular Posts