ေတာင္ငူသား

..... စိမ္းလန္းပါေစ ကမာၻေျမ ... ျငိမ္းခ်မ္းပါေစ ကမာၻေျမ .....

Friday, February 13, 2009

ထပ္တူက်ျခင္း

အိမ္ဦးခန္းမွာ
အိမ္သားအိမ္သူမဟုတ္

ေသြးမေတာ္သားမစပ္ဘဲ
ခန္႔ခန္႔ညားညား ေနရာယူထားတဲ့ ဓါတ္ပံုတစ္ခု။

စိတ္အသြင္မွာ
တမင္ ထည့္ထားျခင္းလည္းမရွိ
အစဥ္ ပဲ့သြားျခင္းလည္းမရွိဘဲ
ဝံ့ဝံ့ၾကြားၾကြားေနရာယူထားတဲ့ ပံုရိပ္တစ္ခု။

အဲဒီႏွစ္ခုဟာ တစ္ထပ္တည္းက်ေနတယ္။

Popular Posts